PRINCIPII DE BAZA ACHIZITII PUBLICE

Conforma art.2, alin.2) din Legea  98/2016 privind achizitiile publice cum modificarile si completarile ulterioare, principiile care guverneaza achizitiile publice:

 • Nediscriminarea;
 • Tratamentul egal;
 • Recunoașterea reciprocă;
 • Transparența;
 • Proporționalitatea;
 • Asumarea răspunderii.

NEDISCRIMINAREA

 

Prin nediscriminare se înțelege asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate / rezidență etc., să poată participa la procedura de atribuire şi să aibă șansa de a deveni contractant.

 

Moladiltate de aplicare:

 

 

 • Nu trebuie să discrimineze potențialii ofertanți pe baza unor motive nejustificate(de exemplu naționalitatea);
 • Nu trebuie incluse specificații economice/tehnice/juridice/etc. care ar putea favoriza unele întreprinderi;
 • Trebuie să se evite stabilirea de cerințe de calificare care să favorizeze anumiți participanți la procedura de achiziție publică;
 • Se vor solicita aceleași categorii de informații/documente de la toți operatorii.

TRATAMENTUL EGAL

Respectarea principiului tratamentului egal presupune ca oricând, pe parcursul procedurii de atribuire, să se stabilească şi să se aplice reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți.

 

Moladiltate de aplicare:

 

 • Eliminarea elementelor de natură subiectivă/interpretabilă care pot influența deciziile de participare sau evaluare în procesul de atribuire a contractelor de achiziție;
 • Furnizarea, concomitent, către toți operatorii economici implicați într-o procedură de achiziție,a informațiilor aferente procedurii;
 • Solicitarea în aceleași interval de timp și/sau în aceleași condiții a completării informațiilor din partea ofertanților;
 • Permiterea completării documentelor lipsă de către fiecare ofertant;
 • Aplicarea acelorași prezumții și aceluiași criteriu de evaluare fiecărei propuneri tehnice sau financiare.

RECUNOAȘTEREA RECIPROCĂ

Respectarea principiului recunoașterii reciproce presupune acceptarea de către autoritatea contractantă a:

 • Produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piața Uniunii Europene;
 • Diplomelor, certificatelor și a oricăror documente emise de autoritățile competente din alte state membre;
 • Specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național.

TRANSPARENȚA

Principiul transparenței presupune aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire în scopul garantării eliminării riscului de favoritism și de comportament arbitrar din partea autorității contractante.

 

Moladiltate de aplicare:

 

 • Toate informațiile cu privire la procedura de achiziție trebuie să fie formulate clar, precis, univoc atât în anunțul/invitația de participare cât și în documentația de atribuire.
 • Publicarea fără excepție a tuturor regulilor, oportunităților, proceselor, înregistrărilor și rezultatelor aferente procedurii de achiziție publică;
 • Accesibilitate neîngrădită la toate documentele și informațiile privind procesul de atribuire;
 • Trebuie să se evite practicile de favorizare a unui ofertant prin stabilirea de condiții suplimentare de calificare în caietele de sarcini sau în alte părți ale documentației.

PROPORȚIONALITATEA

Principiul proporționalității presupune stabilirea unui echilibru și corelarea dintre:

 

 • Necesitățile autorității contractante;
 • Obiectul contractului de achiziție publică;
 • Cerințele care trebuie îndeplinite de ofertanți pentru satisfacerea necesităților.

Moladiltate de aplicare:

 

 • Cerințele de calificare nu trebuie să depășească limitele a ceea ce este adecvat şi necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite;
 • Natura și gradul de complexitate a clauzelor contractuale nu trebuie să conducă la un dezechilibru al obligațiilor și beneficiilor oricărei dintre părți;
 • Factorii de evaluare nu trebuie să fie disproporționați în raport cu scopurile urmărite, sau față de cerințele de calificare/selecție.

ASUMAREA RĂSPUNDERII

Principiul asumării răspunderii presupune determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție, asigurându-se profesionalismul, imparțialitatea şi independența deciziilor adoptate pe parcursul acestui proces. Principiul asumării răspunderii implică obligația de a raporta și a de răspunde pentru consecințele acțiunilor și deciziilor luate.

 

Moladiltate de aplicare:

 

 • Determinarea clară a sarcinilor și limitelor responsabilităților tuturor persoanelor implicate în procesul de achiziție;
 • Delegarea în calitate de membrii ai comisiei de evaluare a persoanelor care dețin competențe în obiectul procedurii de achiziție;
 • Precizarea în documentația de atribuire, a “persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante”;
 • Solicitarea declarațiilor pe proprie răspundere, membrilor comisiei de evaluare, din care să rezulte neîncadrarea în situațiile de conflict de interese.

WhatsApp chat